Glazbena udruga

Pravilnik međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op.6

I. Općenito
1. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op.6 natjecanje je za soliste u disciplinama harmonika, klavir, solfeggio, udaraljke i violina.
2. Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju redovni učenici glazbenih škola.
3. Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju natjecatelji za koje su uvjeti navedeni u prijavi ispunjeni u cijelosti i na vrijeme.
4. Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost. Zabranjeno je snimanje, a dozvoljeno je tiho fotografiranje bez ometanja natjecatelja.
5. Sudionici su dužni na Natjecanje ponijeti notni materijal svog programa i ako to Ocjenjivački sud zatraži dati mu ga na uvid. U disciplini udaraljke obavezno je priložiti Ocjenjivačkom sudu na uvid jedan primjerak notnog materijala.
6. Natjecanje će se odvijati abecednim redoslijedom, počevši od slova A.
7. Redoslijed događanja Natjecanja bit će objavljen na mrežnim stranicama Glazbene udruge Opus - Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus tjedan dana prije početka Natjecanja, te će isti biti poslan natjecateljima i njihovim školama na email adrese.
8. Glazbena udruga Opus, organizator Natjecanja, zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika.
9. Organizator ne osigurava troškove prehrane, prijevoza i smještaja za natjecatelje, nastavnike, mentore i korepetitore.
10. Natjecanje ima službenog korepetitora. Uz kotizaciju za Natjecanje službena klavirska pratnja dodatno se plaća;
30.00€ za I., II. i III. kategoriju
40.00€ za IV. kategoriju
50.00€ za V. i VI. kategoriju.
Organizator se obvezuje svim natjecateljima, koji zatraže službenu klavirsku pratnju prilikom prijave na Natjecanje, osigurati jednu probu i nastup s korepetitorom.
11. U disciplini udaraljke Organizator osigurava korištenje udaraljkaških instrumenata u vlasništvu Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. U slučaju da natjecatelji za svoj program koriste instrumente koje škola ne posjeduje, sami ih moraju osigurati.
Popis udaraljkaškog instrumentarija nalazi se u Propozicijama za udaraljke.
12. Organizator zadržava pravo otkazivanja kategorije u slučaju malog broja prijavljenih natjecatelja. U slučaju otkazivanja kotizacija se vraća natjecateljima koji su prethodno izvršili prijavu.

II. Prijava
1. Za sudjelovanje na Natjecanju obavezna je pisana prijava.
2. Prijava se podnosi isključivo popunjavanjem online prijavnice - link.

Rok prijave za Natjecanje Sonus op.6 je 19. veljače 2021. godine.

3. Za sudjelovanje na Natjecanju plaća se kotizacija, koju za svaku godinu Natjecanja određuje organizator. Obavezno je u opisu plaćanja napisati ime i prezime natjecatelja za kojeg se uplaćuje kotizacija.

Kotizacije

Kotizacija za disciplina solfeggio: za sve kategorije iznosi 40.00 €

Discipline tambure, klavir, udaraljke i violina:
Kotizacija za I., II., i III. kategoriju iznosi 40.00 €
Kotizacija za IV. kategoriju iznosi 50.00 €
Kotizacija za V. kategoriju iznosi 60.00 €
Kotizacija za VI. kategoriju iznosi 70.00 €

Natjecatelji iz Hrvatske uplaćuju kunsku protuvrijednost prema središnjem tečaju HNB na dan uplate.

Napomena za natjecatelje koji vrše međunarodnu uplatu: trošak bankovnog transfera nije uračunat u trošak kotizacije pa je za međunarodne uplate potrebno cijenu kotizacije povisiti za iznos od 10.00 €.
Neizvršavanje uplate kotizacije do datuma prijave bit će razlog diskvalifikacije natjecatelja.

Uplata kotizacije vrši se na račun Glazbene udruge Opus
IBAN: HR5424020061100686186
SWIFT: ESBCHR22, Erste&Steiermärkische Bank
4. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.
5. Krivo navođenje podataka u prijavi bit će razlog za diskvalifikaciju natjecatelja.
6. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
7. Promjena programa navedenog u prijavi neće biti dopuštena.
8. Natjecatelj se može prijaviti i nastupiti u višoj kategoriji nego je predviđena za njegovu dob.
9. Slanjem prijave natjecatelji potvrđuju da se slažu sa svim pravilima Natjecanja, a za maloljetne natjecatelje jamče njihovi roditelji/staratelji.
10. Popunjavanjem prijavnice natjecatelji pristaju da svoje podatke daju na korištenje Organizatoru u svrhu izrade dokumenata Natjecanja (programska knjižica, raspored akustičnih probi, diplome, rezultati Natjecanja po disciplinama/kategorijama). Svi dokumenti Natjecanja bit će objavljeni na internet te Facebook stranici Glazbene udruge Opus i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i biti će dostupni u tiskanom obliku.

III. Natjecanje
1. Svakom natjecatelju bit će na raspolaganju prostor za usviravanje prije nastupa i kratka proba u natjecateljskoj dvorani.
2. Na Natjecanju cjelokupni program u svim kategorijama disciplina harmonika, klavir, udaraljke i violina natjecatelji izvode napamet. U disciplini udaraljke samo se dio natjecateljskog programa na klavijaturnim udaraljkama izvodi napamet dok se dio programa za mali bubanj, timpane i multipercussion može svirati iz nota.
3. Natjecatelj može svaku skladbu izvesti samo jedanput, a tijekom izvedbe ne smije biti prekidan i ometan. U instrumentalnim disciplinama u V. i VI. kategoriji niti jedna skladba iz programa prve etape ne smije se ponavljati u idućoj etapi.
4. Natjecatelji sami odlučuju hoće li pri izvedbi poštivati oznake za ponavljanje.
5. U slučaju prekoračenja propisanog vremena trajanja programa za više od jedne minute Ocjenjivački sud može diskvalificirati natjecatelja.

IV. Ocjenjivački sud
1. Ocjenjivački sud u disciplinama klavir, udaraljke i violina čini pet članova, a u discipini solfeggio i harmonika tri člana. Ocjenjivački sud ocjenjuje kvalitetu izvedbe svakog natjecatelja prema načinu ocjenjivanja navedenog u ovom Pravilniku.
2. Član Ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje svog učenika koji se natječe, ni natjecatelja s kojim je u srodstvu.
3. Odluka Ocjenjivačkog suda je konačna i neopoziva, osim u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika.
4. Ocjenjivački sud odlučuje o svemu što nije određeno ovim Pravilnikom.
5. U slučaju povrede Pravilnika o žalbama, koje moraju biti pismeno podnesene unutar 48 sati od objave rezultata, odlučuje Ocjenjivački sud, koji je dužan donijeti odluku u roku od 8 dana od dana primitka žalbe, ta odluka je konačna.
6. U slučaju odustajanja člana Ocjenjivačkog suda organizator ima pravo na zamjenu istoga novim članom. Ocjena se smatra važećom i ako uslijed valjanih razloga broj članova Ocjenjivačkog suda bude manji od predviđenog.

V. Način ocjenjivanja
1. a) U disciplinama harmonika, klavir, udaraljke i violina natjecatelji se u I., II., III. i IV. kategoriji ocjenjuju s bodovima od 1 do 100, dok u V. i VI. kategoriji Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa natjecatelja u drugoj etapi Natjecanja. U drugoj etapi natjecanja Ocjenjivački sud ima pravo dodijeliti najviše 4 nagrade. Nagrade se mogu dijeliti „ex aequo“ u iznimnim slučajevima.
1. b) Natjecatelji u disciplini solfeggio ocjenjuju se bodovima od 1 do 100.

2. Natjecateljima se dodjeljuju nagrade i to:
I. nagrada: 90,00 – 100,00 bodova
II. nagrada: 80,00 - 89,99 bodova
III. nagrada: 70,00 - 79,99 bodova
Priznanje: 69,99 bodova i sve manje od toga.
Svi sudionici Natjecanja dobivaju diplomu za sudjelovanje.

3. Po završetku Natjecanja u pojedinoj kategoriji objavljuju se rezultati: poredak natjecatelja, broj bodova, nagrada.
Ocjene svakog pojedinog člana Ocjenjivačkog suda su javne.
4. Ako više natjecatelja osvoji isti broj bodova, poredak se određuje abecednim redoslijedom.
5. Članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju natjecatelje po sljedećim stavkama:
5.a) Ocjenjivanje instrumentalnih disciplina
Svaki član Ocjenjivačkog suda natjecatelje ocjenjuje po komponentama:
1. točnost izvedbe notnog teksta
2. težina izvedenih kompozicija
3. tehnika sviranja
4. fraziranje, muzikalnost
5. umjetnički dojam.

Za svaku komponentu moguće je ostvariti od jedan do sto bodova (1,00-100,00).
Ukupna ocjena svakog pojedinog člana Ocjenjivačkog suda je zbroj svih bodova podijeljen s brojem komponenti.
Uspjeh svakog natjecatelja je zbroj ocjena članova Ocjenjivačkog suda podijeljen s brojem članova (vidi točku IV.1. ovog Pravilnika).

Osim brojčanih ocjena svaki natjecatelj dobiva i opisnu ocjenu u pisanom obliku koja ne utječe na konačni rezultat, a služi kao povratna informacija natjecatelju i njegovom nastavniku. Opisne ocjene Organizator šalje nastavnicima na njihove e-mail adrese nakon Natjecanja.

5.b) Ocjenjivanje discipline solfeggio
Članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju natjecatelje sukladno propozicijama, posebno za pismeni i usmeni dio.

VI. Odricanje od odgovornosti
Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Natjecanja (aktivni i pasivni sudionici; nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine.

NADOPUNA PRAVILNIKA NATJECANJA
Uvjetovana epidemiološkim mjerama

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus održat će se u Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci u prostorijama koje su primjerene i zadovoljavaju visoki standard i potrebne uvjete. Veličina prostorija je od 56m2 (učionice za disciplinu solfeggio) do 120m2 (Koncertna dvorana).

Natjecanje se odvija bez publike. Mogući maksimalni broj osoba u dvorani je 7: 3 člana Ocjenjivačkog suda, natjecatelj, korepetitor, mentor i član organizacije Natjecanja.

Da bi natjecatelj mogao nastupiti, prije ulaska u školu potrebno je priložiti pismenu izjavu mentora i roditelja o zdravstvenom stanju natjecatelja, izvršiti mjerenje temperature i dezinfekciju ruku natjecatelja.

*Izjava o zdravstvenom stanju natjecatelja biti će poslana na email adresu svakog natjecatelja nakon prijave.

U slučaju zdravstvenih problema koji su nastupili neposredno prije nastupa natjecatelj neće moći nastupiti.

Ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti za nastup svaki natjecatelj ima pravo na akustičnu probu i sobu za usviravanje sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što završi nastup u pratnji domaćina organizatora natjecatelj odlazi do svoje sobe i napušta mjesto natjecanja.